FY2022 Budget logo

Fiscal Year 2022 Proposed Budget


Budget 101

View in Spanish »


Share your budget priorities in an online survey

Comparta sus prioridades presupuestarias en la encuesta en línea
Ibahagi ang iyong mga priyoridad sa budget sa isang online survey
ចចករំចលកអាទិភាពថវិការបស់អ្នក នៅកនុងការសទង់មតិតាមអ្ុីន្ធឺណិត

A city’s budget is a foundational and living document the reflects the needs, interests, and priorities of the City. The City of Long Beach invites all residents to provide their input and help shape the City’s spending plan for the next fiscal year and into the future.

El presupuesto de una ciudad es un documento fundamental y dinámico, reflejo de las necesidades, intereses y prioridades de la ciudad. La Ciudad de Long Beach invita a todos los habitantes a aportar opiniones y a ayudar a forjar el plan de egresos de la ciudad para el próximo año fiscal y para el futuro.

Ang budyet ng isang lungsod ay isang pundasyon at buhay na dokumento na sumasalamin sa mga pangangailangan, interes, at prayoridad ng Lungsod. Inaanyayahan ng Lungsod ng Long Beach ang lahat ng mga residente na magbigay ng kanilang input at tumulong sa paghubog ng plano sa paggastos ng Lungsod para sa susunod na taon ng pananalapi (fiscal year) at sa hinaharap.

ថវិការបស់ទីក្រុង គឺជាឯកសារគ្រឹះ និងកំពុងនៅមានដំណើរការ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតំរូវការ, ចំណាប់អារម្មណ៍, និងអាទិភាពរបស់ទីក្រុង។ ទីក្រុងឡុងប៊ិច សូមអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ អោយធ្វើការផ្តល់នូវយោបល់របស់ពួកគេ និងជួយរៀបចំផែនការចំណាយរបស់ទីក្រុង សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធខាងមុខ និងសំរាប់បណ្តាឆ្នាំនាពេលអនាគត។

 

Take the Budget
Priority Survey:
Toma la Encuesta Para
Priorizar el Presupuesto:
ការក្បជុំគណៈកមាាធិ ការក្តួ តពិន្ិ តយថវិ កា: Lumahok Sa Survey Tungkol Sa Priyoridad Ng Budget:

English »

Español »

Khmer »

Tagalog »

View the Community Budget Book

FY 22 BUDGET IN DEPTH »

English »
Español »
Khmer »
Tagalog »

View the Fiscal Year 2022 Proposed Budget

Citywide Community Budget Meetings and 2030 Strategic Visioning

Reuniones sobre el Presupuesto Comunitario en la Ciudad
Mga Pagpupulong Tungkol sa Budget ng Pamayanan sa Buong Lungsod at 2030 na Estratehikong Pananaw
ការក្បជុំថវិការសហគមន្៍ទូទំងក្កុង ន្ិងទសសន្ៈវិស័យយុទធសាស្តសរ ២០៣០

Long Beach residents are invited to join the conversation and share their budget priorities directly with City staff at these community meetings:

Se extiende la invitación a los habitantes de Long Beach para unirse a la conversación y compartir sus prioridades presupuestarias directamente con el personal de la ciudad en estas reuniones comunitarias.

Inaanyayahan ang mga residente ng Long Beach na sumali sa usapan at ibahagi ang kanilang mga priyoridad sa budyet nang direkta sa mga kawani ng Lungsod sa mga pagpupulong na ito sa pamayanan.

សូមអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងឡងប៊ិច អោយចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនា និងចែករំលែកនូវអាទិភាពថវិការ របស់ពួកគេដោយផ្ទាល់ ជាមួយបុគ្គលិកទីក្រុង នៅឯកិច្ចប្រជុំសហគមន៍ទាំងនេះ។

7/27/21
5:00p – 6:30p
Mark Twain
Neighborhood Library
1401 E. Anaheim St.

7/29/21
6:30p – 8:00p
El Dorado Park West
Community Center
2800 Studebaker Rd.

8/2/21
6:30-8:00p
Cabrillo High School
2001 Santa Fe Ave.

8/12/21
5:00p – 6:30p
Michelle Obama
Neighborhood Library
5870 Atlantic Ave.

Learn about the City’s Fiscal Year 2022 Budget and share your vision for what Long Beach will look like by 2030 at these meetings. Translation services will be provided.

Infórmese acerca del presupuesto de la ciudad del año fiscal 2022 en estas reuniones y comparta su visión de cómo lucirá Long Beach para el 2030. Las reuniones cuentan con traducción.

Alamin ang tungkol sa Fiscal Year 2022 Budget ng Lungsod, at ibahagi ang iyong pananaw kung ano ang magiging kalagayan ng Long Beach sa 2030 sa mga pagpupulong na ito. May mga serbisyo ng pagsasalin na ibibigay.

ចសែងយល់អ្ំពីថវិការសារនពើពន្ធឆ្នំ ២០២២ របស់ទីក្កុង, នហើយចចករំចលកទសសន្ៈរបស់អ្នក អ្ំពីអ្ែីចែលឡុងប ិចមាន្ក្ទង់ក្ទយែូចនមរច ឬន្ឹងមាន្ នៅឆ្នំ ២០៣០ នៅឯកិចចក្បជុំទំងនន្េះ។ មាន្ផ្រល់ការបកចក្បនៅឯកិចចក្បជុំ។


City Council and Budget Oversight Committee Meetings

The public is also encouraged to attend meetings of the City Council and Budget Oversight Committee.

Al público se le exhorta a que también asista a las reuniones del Concilio de la Ciudad y del Comité de Supervisión del Presupuesto.
Hinihikayat din ang publiko na dumalo sa mga pagpupulong ng City Council at Budget Oversight Committee.
ផងដែរ មានការលើកទឹកចិត្តដល់សាធារណជន ឱ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង និងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យថវិកា។.

Budget Oversight Committee and City Council meetings are open to the public and translation is available

Las reuniones del Comité de Supervisión del Presupuesto y del Concilio de la Ciudad están abiertas al público y cuentan con traducción.
Ang mga pagpupulong ng Budget Oversight Committee at City Council ay bukas sa publiko at may tagapagsalin na magagamit
កិចចក្បជុំ គណៈកមាា ធិការក្គប់ ក្គងថវិ កាន្ិងកិចចក្បជុំក្កុ មក្បឹ កាភិ បាលជាសាធារណៈ ន្ិ ងមាន្ការផ្រល់ជូន្ន្ វការបកចក្ប

Budget Oversight Committee Meetings
Reuniones del Comité de Supervisión del Presupuesto
Mga Pagpupulong ng Budget Oversight Committee
កិចចក្បជុំគណៈកមាា ធិការក្តួ តពិន្ិ តយថវិ ការ

3:00 – 4:00p

City Council Chambers
411 W. Ocean Blvd.

8/3/21  |  8/10/21  |  8/17/21  |  8/24/21


Budget Hearings
Reuniones del Comité de Supervisión del Presupuesto
Mga Budget Meeting ng Konseho ng City
សវន្ការថវិ ការ


5:00p  |  City Council Chambers  | 
411 W. Ocean Blvd.

7/20/21
City Manager's
Proposed FY22 Budget

8/3/21
Proposed Capital
Improvement Plan

8/10/21
Health & Human Services
Police

8/17/21
Economic Development
Fire
Civil Service


The City Council’s first budget adoption meeting is expected to be August 24, 2021.

*Se anticipa que la primera reunión de adopción del presupuesto del Concilio de la Ciudad será el 24 de agosto, 2021. La reunión del Concilio de la Ciudad empieza a las 5 p.m.

*Ang unang meeting ng City Council tungkol sa pagpapatupad ng budget ay inaaasahan sa Agosto 24, 2021. Ang mga pagpupulong ng City Council ay magsisimula sa alas 5 ng hapon.

*កិចចក្បជុំអ្ន្ុម័ តថវិ កានលើកែំ បូងរបស់ក្កុ មក្បឹ កាក្កុ ងរំ ពឹងថា ន្ឹ ងក្តូ វនធែើនឡើងនៅថ្ថាទី ២៤ ចខសីោ ឆ្ន ំ ២០២១។ ការក្បជុំក្កុ មក្បឹកាក្កុ ងចាប់ នផ្រើមនៅនមា៉ា ង ៥ ល្ងាច។

Meeting can also be streamed live on the City’s website and YouTube channel, or viewed on Spectrum cable channel 3; Frontier cable channel 21; and AT&T U-verse channel 99

La reunión también puede ser transmitida en vivo en la página en línea de la Ciudad y por el canal de YouTube, o televisada en el canal 3 por cable en Spectrum; canal 21 por cable en Frontier; y canal 99 por cable en AT&T U-verse.

Ang pagpupulong ay maaari ring mai-stream nang live sa website ng Lungsod at YouTube channel, o mapanood sa Spectrum cable channel 3; Frontier cable channel 21; at AT&T U-verse channel 99

ផ្ងចែរ នធែើ ការផ្ាយផ្ទទ ល់ន្ូវកិចចក្បជុំ អាចនធែើនឡើ ងន្ូវនលើនគហទំ ព័ ររបស់ទីក្កុ ងន្ិងប៉ា ុសរិ៍យូធូបរបស់ទីក្កុ ង, ឬនមើ លន ើញនៅនលើប៉ា ុសរិ៍ចខសកាប Spectrum cable channel 3; ប៉ា ុសរិ៍ចខសកាបឆ្ចណល Frontier cable channel 21; ន្ិងប៉ា ុសរិ៍ AT&T U-verse channel 99

To provide a Public eComment submit an email to CityClerk@longbeach.gov by 2p on the day of the meeting

Para dar comentario público electrónico, envié un correo electrónico a CityClerk@longbeach.gov

Upang magbigay ng Publikong eComment magsumite ng email sa CityClerk@longbeach.gov

ដ ើមបីផ្តល់ដោរល់ជាដេឡិច្ប្រនូ ិកសាធារណៈ សូមដផ្ើេញ ីមមលដៅ CityClerk@longbeach.gov

View the FY22 Budget In-Depth »